Deklaracja ochrony danych

Źródło: https://www.e-recht24.de

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne
Poniższe wskazówki dostarczają prostego przeglądu, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Pełne informacje na temat ochrony danych zawiera umieszczona pod tym tekstem deklaracja o ochronie danych.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za rejestrację danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w metryczce tej strony.

Jak rejestrujemy Państwa dane?
Państwa dane są przez nas pobierane, gdy je nam Państwo przekazujecie. Chodzi tu o dane, które np. wpisujecie w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemu IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Te dane są rejestrowane automatycznie, gdy wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?
Część danych jest gromadzona w celu prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizy Państwa zachowania.

Jakie prawa posiadacie Państwo względem swoich danych?
W każdej chwili posiadacie Państwo prawo do informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych Państwa danych osobowych. Poza tym macie Państwo prawo do domaganie się poprawy, blokady lub usunięcia swoich danych. W każdej chwili możecie Państwo zwracać się do nas na podany w metryczce adres w kwestiach związanych z tematyką ochrony danych. Poza tym macie Państwo prawo do składania zażaleń do właściwego urzędu nadzorczego. Oprócz tego macie Państwo prawo domagać się w określonych warunkach ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegóły są podane w deklaracji o ochronie danych osobowych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy i narzędzia odobcych dostawców
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej możliwa jest statystyczna analiza Państwa zachowania. To się odbywa przede wszystkim za pomocą plików cookies przy użyciu programów analizujących. Taka analiza jest z reguły anonimowa; nie jest możliwe powiązanie zachowania z Państwa osobą. Można odmówić zgody na tę analizę lub zapobiec jej przez niezastosowanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych. Można odmówić zgody na tę analizę. Informacje o możliwości odmowy zgody zawarte są w deklaracji o ochronie danych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w sposób poufny i zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych oraz deklaracji o ochronie danych osobowych. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Informuje także, jak i w jaki celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja przez e-mail) nie jest w pełni bezpieczna. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Metavectum GmbH
Dyrektor Naczelny: Dr Bert Steffan
Notkestrasse 85 Geb.3
22607 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 89 98 1895
E-mail: info@metavectum.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba prawna lub fizyczna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adres e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe po złożeniu wyraźnej zgody. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarcz zwykłe powiadomienie przez e-mail. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dokonanego do momentu cofnięcia zgody przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec pobierania danych w szczególnych przypadkach oraz bezpośredniej reklamy (art. 21 DSGVO)


Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO, w każdej chwili macie Państwo prawo, z powodów, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; dotyczy to także profilowania opartego na tych postanowieniach. Podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, podana jest w deklaracji o ochronie danych. Po zgłoszeniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli udowodnić uzasadnione kwestią ochrony powody do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesem lub gdy Państwa dane są nam potrzebne do dochodzenia, realizacji roszczeń prawnych lub do obrony przed nimi (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO). Gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu użycia do reklamy bezpośredniej, wówczas macie Państwo prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do wykorzystania dla tego typu reklamy; to dotyczy także profilowania, gdy jest powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Po złożeniu sprzeciwu Państwa dane osobowe przestają być używane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do składania zażaleń do właściwego urzędu nadzorczego
W przypadku złamania przepisów DSGVO dana osoba ma prawo do złożenia zażalenia do właściwego urzędu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego stanowiska pracy lub miejsca prawdopodobnego naruszenia przepisów. Prawo do składania zażaleń przysługuje pomimo złożenia innych odwołań administracyjnych lub sądownych.

Prawo do przesyłania danych
Macie Państwo prawo do zlecenia nam przesłania do siebie lub osób trzecich w możliwym do odczytu maszynowego formacie danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. Gdy żądacie Państwo przesłania danych do innego osoby,nastąpi to tylko wówczas, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona stosuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony przesyłania nam przez Państwa poufnych treści, jak np. zamówienia lub zapytania. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki “http://” zmienia się na “https://” i pojawia się symbol kłódki. Gdy aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie i uprawnienie
W ramach obowiązujących przepisów posiadacie Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy oraz celu ich przetwarzania i ew. prawie do informacji, blokady lub usunięciu tych danych. W każdej chwili możecie Państwo zwracać się do nas na podany w metryczce adres w kwestiach związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Macie Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W każdej chwili możecie Państwo zwracać się do nas na podany w metryczce adres. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

  • Gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość zapisanych u nas swoich danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli macie Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się nielegalnie, można zamiast usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Gdy Państwa dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale Państwo będziecie ich potrzebowali do realizacji lub obrony roszczeń prawnych, macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Po zgłoszeniu sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy dokonać rozważeń pomiędzy Państwa a naszym interesem. Do momentu stwierdzenia, czyje interesy przeważają macie Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Gdy ograniczyliście Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być u używane tylko za Państwa zgodą lub do realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innych osób prawnych lub fizycznych albo z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamie e-mailowej
Niniejszym zakazuje się wykorzystania opublikowanych w metryczce danych kontaktowych do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych oraz informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie prawne kroki w przypadku otrzymywania niepożądanych przesyłek informacji reklamowych, np. spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Brak zalecanego przepisami DSGVO pełnomocnika ds. ochrony danych.

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Strony internetowe stosują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, aby nasza oferta była łatwiejsza w obsłudze, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane “Session-Cookies”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na komputerze do momentu ich usunięcia. Te pliki pozwalają nam rozpoznawać Państwa przeglądarkę w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będzie informowani o zapisaniu cookies, wyrażacie zgodę na cookies tylko w pojedynczym przypadku, akceptujecie je tylko w określonych przypadkach oraz że pliki cookies będą automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej. Cookies, które są konieczne do przeprowadzania elektronicznej komunikacji lub do udostępniania określonych, żądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja kosza), są zapisywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalności swoich usług. Gdy zapisywane są inne pliki cookies (np. do analizy zachowania), są one osobno opisane w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Pliki Server-Log
Operator stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach Server-Log, które Państwa przeglądarka przesyła automatycznie do nas. Są to następujące dane:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Referrer URL (ostatnio odwiedzana strona)
  • Nazwa hosta komputera zapytującego
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są też łączone z danymi z innych źródeł danych. Te dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w technicznie sprawnym przedstawianiu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest zapisywanie plików Server-Log.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks
Gdy kontaktujecie się Państwo z mani przez e-mail, telefon lub faks, wówczas Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostaje przez nas zapisane w celu przetworzenia Państwa pisma. Te dane nie są przekazywane dalej bez Państwa zgody. przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane ze spełnieniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia przedumownych czynności. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i / lub na naszym uprawnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ posiadamy uprawniony interes w efektywnym przetwarzaniu przekazanych nam zapytań. Przekazane nam przez zapytanie kontaktowe dane pozostają u nas do momentu, aż zażądacie Państwo ich usunięcia, cofnięcie zgodę na ich zapisanie lub zniknie cel ich zapisania (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa pisma). Konieczne postanowienia prawne – w szczególności ustawowe terminy przechowywania – pozostaję niezmienione.

Rejestracja na tej stronie internetowej
Możecie Państwo się zarejestrować na naszej stronie internetowej, aby skorzystać z jej dodatkowych funkcji. Wpisane w tym celu dane są przez nas używane tylko do celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla które się Państwo zarejestrowaliście. Pola obowiązkowa podczas rejestracji muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona. W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w kwestiach technicznych, używany podanego podczas rejestracji adres e-mail do poinformowania Państwa o tym. Przetwarzanie wpisanych podczas rejestracji danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarcz zwykłe powiadomienie przez e-mail. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dokonanego do momentu cofnięcia zgody przetwarzania danych. Zapisane podczas rejestracji dane są przez nas przechowywane dopóki pozostajecie Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej i następnie są one usuwane. Ustawowe czasy przechowywanie pozostaję niezmienione.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z funkcji analizowania internetu Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania ze stron internetowych. Uzyskane za pomocą cookies informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przesyłane są do serwera firmy Google w USA i tam są zapisywane. Zapisywanie plików cookies Google-Analytics i korzystanie z tego narzędzia do analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby zoptymalizować swoją ofertę i raz reklamę.

Przetwarzanie zlecenia
Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie zleceń i w pełni przestrzegamy wysokich wymagań niemieckich urzędów ds. ochrony danych podczas korzystania z narzędzia Google Analytics.

Anonimizacja IP
Zaktywowaliśmy na naszej stronie funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostaje skrócony przez Google na terenie państw członkowskich UE i innych państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przesyłany do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na wniosek operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, aby tworzyć raporty aktywności i tworzyć nowe usługi związane z wykorzystaniem stron internetowych oraz internetu. Przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Browser Plugin
Możecie Państwo zablokować zapisywanie cookies przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możecie Państwo także zablokować możliwość rejestrowania tworzonych przez cookies i dotyczących korzystania ze strony internetowej danych (wraz z własnym adresem IP) oraz ich przetwarzania przez Google. W tym celu należy pod poniższym linkiem pobrać dodatek do przeglądarki (plugin) i go zainstalować:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec rejestracji danych
W celu wyłączenia możliwości rejestracji danych przez Google Analytics należy kliknąć na poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, który uniemożliwi rejestrację danych podczas wizyty na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajduje się w deklaracji Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

WordPress Stats
Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Tool Stats do statystycznej analizy odwiedzin użytkowników. Dostawca: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats używa tak zwanych „cookies“, plików tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania ze stron internetowych. Utworzone przez pliki cookies informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są zapisywane na serwerach w USA. Państwa IP po przetworzeniu i przed zapisaniem jest anonimizowane. Pliki cookies „WordPress-Stats” pozostają na urządzeniu końcowym do ich usunięcia. Zapisywanie cookies WordPress Stats i korzystanie z tego narzędzia do analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby zoptymalizować swoją ofertę i raz reklamę. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będzie informowani o zapisaniu cookies, wyrażacie zgodę na cookies tylko w pojedynczym przypadku, akceptujecie je tylko w określonych przypadkach oraz że pliki cookies będą automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej. Można zastrzec gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych w przyszłości przez ustawienie w swojej przeglądarce Opt-Out-Cookie poprzez kliknięcie na poniższy link: https://www.quantcast.com/opt-out/. Po usunięciu plików cookies z komputera należy ponownie ustawić Opt-Out-Cookie.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts
Ta strona obsługuje jednolite przedstawianie czcionek, tak zwane Web Fonts, narzędzie udostępnione przez Google. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do swojej pamięci cache, aby prawidłowo wyświetlać teksty. W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Przez to Google musi wiedzieć, że nasza strona jest wywoływana przez Państwa adres IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego przedstawiania naszej oferty online. To stanowi uprawniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO. Gdy Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka Państwa komputera. Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajduje się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz wdeklaracji ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Adobe Typekit Web Fonts
Nasza strona do prawidłowego przedstawiania określonych typów czcionek wykorzystuje tak zwane Web Fonts od Adobe Typekit. Dostawca: Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Podczas wywoływania naszych stron Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe, aby przedstawić je prawidłowo na Państwa komputerze. Wówczas Państwa przeglądarka łączy się z serwerami Adobe w USA. Przez to Adobe musi wiedzieć, że nasza strona jest wywoływana przez Państwa adres IP. Firma Adobe twierdzi, że podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane pliki cookies. Adobe posiada certyfikat EU-US-Privacy-Shield. Privacy-Shield to umowa pomiędzy USA z UE, która ma zagwarantować przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy/eudatatransfers.html. Korzystanie z Adobe Typekit Web Fonts jest konieczne w celu zapewnienia jednolitych czcionek na naszej stronie internetowej. To stanowi uprawniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO. Więcej informacji o Adobe Typekit Web Fonts można uzyskać pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/typekit.html. Deklaracjaochrony danych Adobe znajduje się pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

Google Maps
Ta strona korzysta poprzez API z usługi map Google Maps. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adres IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych. Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online i w celu łatwiejszego znalezienia podawanych przez nas na stronie miejsc. To stanowi uprawniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez znajduje się w deklaracji Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.